Privacyverklaring

Hoe gaat Stichting NK Straatmuzikanten om met uw gegevens?


Hoe verwerkt Stichting NK Straatmuzikanten uw gegevens? Hoe bewaart de stichting al uw data?

Stichting NK Straatmuzikanten hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geeft de stichting heldere en transparante informatie over hoe zij omgaat met persoonsgegevens. Stichting NK Straatmuzikanten doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit alles volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Stichting NK Straatmuzikanten doet er alles aan om uw privacy te waarborgen.
Foto: PL – Poohls Pix


Stichting NK Straatmuzikanten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Gegevensbescherming 
Dit brengt met zich mee dat de stichting in ieder geval:
* Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacyverklaring
* Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
* Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als de stichting deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens
* Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
* Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
* Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Stichting NK Straatmuzikanten is zij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers
Persoonsgegevens van deelnemers worden door Stichting NK Straatmuzikanten verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinde
– Communicatie over de wedstrijden en deelnemers
– Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Het aangaan van een overeenkomst
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting NK Straatmuzikanten de volgende persoonsgegevens van u vragen:
* Voornaam
* Achternaam
* Telefoonnummer
* Emailadres
Uw persoonsgegevens worden door Stichting NK Straatmuzikanten opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode gedurende de looptijd naar het NK Straatmuzikanten toe.

Gebruik foto’s
Stichting NK Straatmuzikanten publiceert foto’s van solitsten/duo’s/groepen en/of optredens tijdens NK Straatmuzikanten op haar website en/of Facebook.
Bij aanmelding wordt hiervoor toestemming gevraagd.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kan de stichting aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maakt de stichting gebruik van een derde partij voor: – het verzorgen van de deelnemersdministratie.
Stichting NK Straatmuzikanten geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ze geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt zij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder verstrekt Stichting NK Straatmuzikanten de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dient Stichting NK Straatmuzikanten medewerking te verlenen en is dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan Stichting NK Straatmuzikanten persoonsgegevens delen met derden, indien u de stichting hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Stichting NK Straatmuzikanten verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
Stichting NK Straatmuzikanten bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Stichting NK Straatmuzikanten heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heeft Stichting NK Straatmuzikanten bijvoorbeeld de volgende, onderstaande maatregelen genomen.

Alle personen die namens Stichting NK Straatmuzikanten van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Stichting NK Straatmuzikanten hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al haar systemen.
* Stichting NK Straatmuzikanten pseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
* Stichting NK Straatmuzikanten maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
* Stichting NK Straatmuzikanten test en evalueert regelmatig haar maatregelen
* Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens, die Stichting NK Straatmuzikanten van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Stichting NK Straatmuzikanten kan u vragen om u te legitimeren voordat zij gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.
Mocht Stichting NK Straatmuzikanten uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt Stichting NK Straatmuzikanten u hierover direct contact met de stichting op te nemen. Komt Stichting NK Straatmuzikanten er samen met u niet uit dan vindt de stichting dit uiteraard bijzonder vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact met ons op!

Contactgegens

Stichting NK Straatmuzikanten
Koningin Wilhelminastraat 50
6661 VZ ELST (Gld)
nkstraatmuzikanten@gmail.com

———————————————-x-x-x—————————————————-